Sarana Prasarana

 Mushola MIN Pajangan
Mushola MIN Pajangan

Perpustakaan MIN Pajangan

Perpustakaan MIN Pajangan

Aula MIN Pajangan

Aula MIN Pajangan

Silat MIN Pajangan

Silat MIN Pajangan

Lab Komputer MIN Pajangan

Lab Komputer MIN Pajangan